Преглед на файлове

Add uint typedef

master
Causal Agent преди 1 година
родител
ревизия
14c60a15bc
Signed by: Curtis McEnroe <june@causal.agency> GPG Key ID: CEA2F97ADCFCD77C
променени са 3 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 5 реда
 1. +1
  -0
    chat.h
 2. +1
  -1
    term.c
 3. +5
  -4
    ui.c

+ 1
- 0
chat.h Целия файл

@@ -30,6 +30,7 @@
#define err(...) do { uiHide(); err(__VA_ARGS__); } while (0)
#define errx(...) do { uiHide(); errx(__VA_ARGS__); } while (0)

typedef unsigned uint;
typedef unsigned char byte;

struct {

+ 1
- 1
term.c Целия файл

@@ -51,7 +51,7 @@ void termMode(enum TermMode mode, bool set) {
enum { Esc = '\33' };

enum TermEvent termEvent(char ch) {
static int state = 0;
static uint state = 0;
switch (T(state, ch)) {
case T(0, Esc): state = 1; return 0;
case T(1, '['): state = 2; return 0;

+ 5
- 4
ui.c Целия файл

@@ -68,8 +68,9 @@ static short pair8(short pair) {
struct View {
struct Tag tag;
WINDOW *log;
int scroll, unread;
int scroll;
bool hot, mark;
uint unread;
struct View *prev;
struct View *next;
};
@@ -227,7 +228,7 @@ static void uiTitle(const struct View *view) {
int unread;
char *str;
int len = asprintf(
&str, "%s%n (%d)", view->tag.name, &unread, view->unread
&str, "%s%n (%u)", view->tag.name, &unread, view->unread
);
if (len < 0) err(EX_OSERR, "asprintf");
if (!view->unread) str[unread] = '\0';
@@ -244,7 +245,7 @@ static void uiStatus(void) {
int unread;
wchar_t *str;
int len = aswprintf(
&str, L"%c %d %s %n(\3%02d%d\3) ",
&str, L"%c %d %s %n(\3%02d%u\3) ",
(view == ui.view ? IRCReverse : IRCReset),
num, view->tag.name,
&unread, (view->hot ? IRCYellow : IRCDefault), view->unread
@@ -274,7 +275,7 @@ static void viewRemove(struct View *view) {
views.tags[view->tag.id] = NULL;
}

static const int LogLines = 256;
static const int LogLines = 512;

static struct View *viewTag(struct Tag tag) {
struct View *view = views.tags[tag.id];

Loading…
Отказ
Запис